Veel gestelde vragen

VERWIJZING VAN HUISARTS/SPECIALIST

Een verwijzing van de huisarts/specialist is noodzakelijk voor het maken van de afspraak voor je kind.
Voor aanvang van een medische behandeling stuur je alle noodzakelijke (medische) informatie voor in ons elektronische patiëntendossier.

AFSPRAKEN IN DE AGENDA

We zien je kind gemiddeld eens per maand zodat continuïteit gewaarborgd is.
We willen je vriendelijk verzoeken om tijdig de vervolgafspraken af te stemmen i.v.m. onze drukke agenda.

ACTIEVE ROL VAN DE OUDERS 

Ouders en kind/jongere hebben een actieve rol in de medische behandeling bij Kinderbuik&co.
Onze kinderarts neemt de tijd om te luisteren naar je kind en jou als ouder.

Op basis van gelijkwaardigheid kijken we wat er nodig is om je kind weer in zijn of haar kracht te laten zijn, regie te krijgen over de klachten en zich goed en zo gezond als mogelijk te voelen.

Aan het eind van een medisch behandeling wordt besproken wat er nodig en mogelijk is en op basis daarvan maken we een persoonlijk behandelplan.

VOORBEREIDING OP EERSTE AFSPRAAK

Onze kinderarts bereid zich uitgebreid voor op jullie komst en medische behandeling gaat van start bij het eerste bezoek.

KOSTEN MEDISCHE BEHANDELING

Op voorhand kunnen we dit niet bepalen. Na het eerste bezoek stelt de kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen een diagnose.
We bieden maatwerk voor ieder kind/jongere. Een medische behandeling kan binnen een half jaar tot een jaar worden afgerond.
Het is ook mogelijk dat er meer tijd nodig is en we een kind/jongere gedurende langere tijd behandelen. 

Kinderbuik&co is een medisch specialistische praktijk, zonder contract met een zorgverzekeraar. Medisch specialistische zorg door een kinderarts valt standaard onder de basisverzekering tot en met 18 jaar ( vanaf 18 jaar is het eigen risico aan de orde en kunnen eventueel aanvullende regels vanuit je zorgverzekeraar gelden). We adviseren je dit na te vragen bij je eigen zorgverzekeraar.

Facturatie van een medische behandeling is op basis van ziekenhuistarieven conform de Nederlandse richtlijnen en zijn vaststaande tarieven.
We hanteren de wettelijke medische geneeskunde tarieven (wmg tarief) zoals vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven worden jaarlijks gepubliceerd op de site van de nederlandse zorgautoriteit. 

Wat je zelf betaalt is afhankelijk van je type basispolis en je zorgverzekeraar.
Op de site van je verzekeraar kun je nalezen en uitrekenen welke vergoeding zij hanteren.
We adviseren je contact met je zorgverzekering op te nemen voor meer informatie specifiek over je polis.

De volgende vraag helpt daarbij:
Hoeveel procent van de medische factuur wordt vergoed voor niet gecontracteerde medisch specialistische zorg door een kinderarts vanuit een zelfstandige behandelkliniek?

Meer informatie rondom tarieven vind je in deze FAQ onder het kopje
Opbouw medische factuur/DBC’s

ADVIES BIJ KEUZE ZORGVERZEKERAAR*

Welke zorgverzekeraar voor jullie en je kind de beste zorg biedt is persoonlijk en bepaal je zelf.
Als het gaat om niet gecontracteerde medisch specialistische zorg vanuit een zelfstandige behandelkliniek zorgt een zuivere restitutieverzekering en sommige combinatiepolissen voor een hoge of volledige vergoeding van onze facturen.
Volgens cliënten zijn de combinatiepolis van de ONVZ en zuivere restitutiepolissen van de CZ groep, zoals de CZ zorgkeuze polis en van de Achmea groep zilveren kruis, 4 sterren polis, Menzis basis vrij goede keuzes in 2023.
Sommige zorgverzekeraars komen soms hun cliënten met een kleine beurs deels tegemoet.

 

*Kinderbuik&co is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

 

Hanteren jullie de WMG tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit of de gemiddelde gecontracteerde tarieven(GGT)?  

We hanteren de WMG tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG IS KOSTBAAR.
U levert (via uw zorgverzekering) een bijdrage aan het bestaan van een ziekenhuis bij u in de regio. De kosten van een medische behandeling kunnen hierdoor, ook voor minder complexe situaties, aanzienlijk zijn.

Om de bekostiging van de medische zorg in Nederland overzichtelijk te houden, werkt een medische praktijk en/of ziekenhuis in plaats van een prijs per activiteit (of verrichting) met DBCs*, diagnose-behandel combinaties. Er zijn ongeveer 4.400 DBC-zorgproducten of DBCs.

Een DBC wordt bepaald door de diagnose en de verschillende activiteiten die binnen een bepaalde periode plaatsvinden. Iedere DBC heeft een bepaalde vastgelegde prijs. Er zijn verschillende combinaties van activiteiten mogelijk die tot eenzelfde DBC leiden. De kostprijzen van die combinaties van activiteiten verschillen. De prijs van een DBC wordt dus niet bepaald door de som van de kostprijs van al die activiteiten. De prijs van een DBC wordt bepaald door de gemiddelde kostprijs van de in die DBC voorkomende combinaties. De DBC met bijbehorend prijs wordt dan vastgesteld op grond van de activiteiten die gedurende dat traject hebben plaatsgevonden.

Een DBC heeft een door de overheid vastgestelde looptijd. Aan het eind van de looptijd wordt het traject afgesloten. Pas dan kan de DBC in rekening worden gebracht bij u.
De 1e DBC heeft een looptijd van 90 dagen en de looptijd van de vervolg DBC is 120 dagen. De medische behandeling duurt vaak langer dan de looptijd van een DBC. Het kan dus zijn dat er gedurende de periode dat je kind behandeld wordt, verschillende DBC’s achter elkaar geopend worden.
Veel gebruikte DBC codes bij Kinderbuik&co zijn 14D989-14D990-14D982-14E019
Kinderbuik&co hanteert de wettelijke tarieven (wmg) zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Een lijst met alle DBC’s vind je hier.

WISSELEN VAN ZORGVERZEKERING

Als je van zorgverzekering verandert bepaalt de startdatum van de lopende behandelperiode onder welke polis vergoed wordt.

VOLWASSENEN

We bieden Integrale-en leefstijl geneeskundige consulten (natuurkundig) die vallen onder je aanvullende verzekering. Een verwijzing is niet nodig. Van te voren beschikken we graag over relevante (medische) informatie en een eetdagboek van 3 dagen.

De kosten zijn 235 euro per consult.  

WACHTTIJD

De wachttijd is de tijd tussen het moment dat wij de vraag en verwijzing ontvangen tot het moment dat dat u bij ons terecht kan voor een behandeling. We doen onze uiterste best om wachttijden zo kort mogelijk te houden en binnen de treeknorm*

Afspraken kunnen worden gemaakt wanneer alle door ons gevraagde informatie in ons bezit is. Behandeling gaat direct van start vanaf het 1e consult en we maken meerdere afspraken tegelijk. We hechten veel waarde aan het leveren van goede zorg en continuïteit.

Door de toenemende vraag naar holistische geneeskunde (zorg) is de wachttijd langer dan gebruikelijk en gewenst (tussen de 7-9 weken)

*om als patiënt te kunnen afwegen of een wachttijd kort of lang is, moet er een ijkpunt zijn wat aanvaardbaar is. Hiervoor zijn in de medisch specialistische zorg de treeknormen vastgesteld. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.


Patiënten kunnen zelf kiezen om langer te wachten wanneer zij naar een specifieke zorgaanbieder willen.